AICCF Bulletin 2020 First Issue


Amit Kumar Sharma receiving his prize
for the Punjab Kesari Chess Tournament Feb 2020
President Vice President Secretary-cum-Treasurer
Dr. A.Chatterjee
402 Satyam B
Sai Shukan Complex
Palace Road
Vadodra-390001
DrAmbargmail.com
Ph: 8141594459
Dr. P.B.Dhanish
Bhaskar Villa
Ramanattukara P.O.
Calicut-673633
pbdhanishgmail.com
Ph: 9388689963
Dr. Alok Saxena
C-102 Mahavir Sadhana
Plot 18-E,F,G
Sector 14
n/r Palm Beach Rd
Sanpada
Navi Mumbai 400705
aloks279gmail.com
Ph: 9819199597
Member Member Member
Sailesh Chandra
#003 Block 3
Jain Prakruti
63 KR Road Jayanagar
7th Block
Bangalore 560081
sailesh111gmail.com
Ph: 9880612262
Om Prakash
Plot-S-554/148
Lane-3, Sector-5
Neeladri Vihar
Chandrasekharpur
Bhubaneswar
Odisha 751021
ommprakasshhgmail.com
Ph: 9437943954
Gautam De
Flat 2a, 2nd Floor
17a East End Park 3rd Road,
Kalikapur, Kolkata 700099
gautam.desbi.co.in
Ph: 9674791022
AICCF Champion Bulletin Editor Games Editor
Om Prakash
Bhubaneswar
ommprakasshhgmail.com
Ph: 9723072781
Anil Kumar Anand
Bahrain
anilanand_2940yahoo.com
Mohan Turaga
Hyderabad
mohanturagayahoo.com
Ph: 9392664018